REKLAMACIJA I POVRATI

MATERIJALNI NEDOSTACI

 

Materijalni nedostaci i postupanje u slučaju istih, određeni su Zakonom o obveznim odnosima, člancima 400. – 429.(NN 126/21).

MV projekt tim odgovara za materijalne nedostatke proizvoda do trenutka prijelaza rizika na Kupca (trenutak predaje stvari u posjed kupcu ili trećoj osobi određenoj od strane Kupca, a koja nije prijevoznik), bez obzira je li mu materijalni nedostatak bio poznat. Također, isti odgovara i za one materijalne nedostatke koji se pojave nakon prijelaza rizika na Kupca ako su posljedica uzroka koji je postojao prije toga. Smatra se da je nedostatak koji se pojavio u roku od dvije godine od prijelaza rizika na Kupca postojao u vrijeme prijelaza rizika, osim ako MV projekt tim ne dokaže suprotno ili suprotno proizlazi iz naravi stvari ili naravi nedostatka (Zakon o obveznim odnosima, članak 400., NN 126/21).

Prema istom Zakonu, članak 401. (NN 126/21) govori kako nedostatak postoji:

 1. ako proizvod nema potrebna svojstva za svoju redovitu uporabu ili za promet,
 2. ako proizvod nema potrebna svojstva za posebnu uporabu za koju je Kupac nabavlja, a koja je bila poznata MV projekt tim ili mu je morala biti poznata,
 3. ako proizvod nema svojstva i odlike koje su izrijekom ili prešutno ugovorene, odnosno propisane,
 4. kad je MV projekt tim predao stvar koja nije jednaka uzorku ili modelu, osim ako su uzorak ili model pokazani samo radi obavijesti,
 5. ako proizvod nema svojstva koja inače postoje kod drugih proizvoda iste vrste i koja je Kupac mogao opravdano očekivati prema naravi stvari, posebno uzimajući u obzir javne izjave MV projekt tim, proizvođača i njihovih predstavnika o svojstvima stvari (reklame, označavanje stvari i dr.),
 6. ako je proizvod nepravilno montiran pod uvjetom da je usluga montaže uključena u ispunjenje ugovora o prodaji,
 7. ako je nepravilna montaža posljedica nedostataka u uputama za montažu.

 

 

Prema Zakonu o obveznim odnosima članak 402. stavka 1, MV projekt tim ne odgovara za nedostatke ako su u trenutku sklapanja ugovora bili poznati Kupcu ili mu nisu mogli ostati nepoznati.

 

Kad se nakon primitka stvari od strane Kupca pokaže da stvar ima neki nedostatak koji se nije mogao otkriti uobičajenim pregledom prilikom preuzimanja proizvoda (skriveni nedostatak), Kupac je dužan, pod prijetnjom gubitka prava, o tom nedostatku obavijestiti MV projekt tim u roku od dva mjeseca, a najkasnije u roku od dvije godine od prijelaza rizika na Kupca računajući od dana kad je nedostatak otkrio (Zakon o obveznim odnosima, članak 404.,NN126/21). MV projekt tim ne odgovara za nedostatke koji se pokažu pošto proteknu dvije godine od predaje proizvoda. Prava Kupca koji je pravodobno obavijestio MV projekt tim o postojanju nedostatka gase se nakon isteka dvije godine, računajući od dana kada je nedostatak otkrio, osim ako je Prodavateljevom prijevarom kupac bio spriječen da ih ostvaruje.

 

Ako se utvrdi postojanje materijalnog nedostatka MV projekt tim može imati jednu od sljedećih obveza, sve u skladu sa odredbama Zakona o obveznim odnosima(članak 410., stavka 1.):
1. uklanjanje nedostatka,
2. predaja drugog proizvoda bez nedostatka,
3. sniženje cijene,
4. raskid ugovora.

 

MV projekt tim ima pravo odbiti uklanjanje nedostatka ako su popravak i zamjena nemogući ili bi mu time bili prouzročeni nerazmjerni troškovi (Zakon o obveznim odnosima, članak 410. stavka 4.).
Kupac može raskinuti ugovor samo ako je prethodno dao MV projekt tim naknadni primjereni rok za ispunjenje ugovora. 


Prava temeljem materijalnog nedostatka na stvari regulirana su Zakonom o obveznim odnosima i Zakonom o zaštiti potrošača. 


U slučaju da su nedostaci posljedica nestručnog puštanja u rad, upravljanja, skladištenja, održavanja ili drugih nestručnih zahvata kupca, MV projekt tim ne snosi odgovornost. Takve nedostatke, kao i nedostatke koje nisu pokriveni jamstvom i/ili nakon isteka jamstvenog roka, MV projekt tim će otkloniti po nalogu kupca u skladu s tada važećim cjenikom servisiranja.
 
Kada je Kupac pravna osoba na njega se odnose pravila o materijalnom nedostatku propisana Zakonom o obveznim odnosima, posebno u dijelu u kojem je materijalni nedostatak za pravne osobe uređen drugačije od ovdje navedenoga u Općim uvjetima poslovanja, tada se primjenjuje Zakon o obveznim odnosima.

 

 

PRAVO NA JEDNOSTRANI RASKID UGOVORA

 

Prema Zakonu o zaštiti potrošača iz članka 72. stavka 1., Kupac može ugovor jednostrano raskinuti u roku od 14 dana bez navođenja razloga.

Rok od 14 dana započinje teći od dana kada je Kupcu ili trećoj osobi određenoj od strane Kupca, a koja nije prijevoznik, proizvod predan u posjed.

 

Da bi Kupac mogao ostvariti pravo na jednostrani raskid ugovora, mora MV projekt tim obavijestiti o svojoj odluci o jednostranom raskidu ugovora prije isteka roka od 14 dana i to nedvosmislenom izjavom poslanom poštom na adresu:

 

Vinkovačka 1/c, 44320 Kutina (na MV projekt tim)

 

ili elektroničkom poštom na e-mail:

 

info@mv-projekt-tim.hr

 

 

u kojoj će navesti svoje ime i prezime, adresu, broj telefona ili adresu elektroničke pošte, a Kupac može, po vlastitom izboru, koristiti i niže priloženi primjer obrasca za jednostrani raskid ugovora.

 

Obrazac za jednostrani raskid ugovora

 

Potvrdu primitka izjave o jednostranom raskidu ugovora MV projekt tim će dostaviti Kupcu bez odgađanja, elektroničkom poštom.

 

U slučaju raskida ugovora, svaka je strana dužna vratiti drugoj strani ono što je primila na temelju ugovora. Osim kada je MV projekt tim ponudio da robu koju Kupac vraća sam preuzme, MV projekt tim mora izvršiti povrat plaćenog tek nakon što mu roba bude vraćena, odnosno, nakon što mu Kupac dostavi dokaz da je robu poslao natrag MV projekt timu, ako bi o tome MV projekt tim bio obaviješten prije primitka robe.

MV projekt tim obvezuje se izvršiti povrat novca koji je primljen od potrošača, uključujući i troškove isporuke, bez odgađanja, najkasnije u roku od 14 dana od kada mu je roba predana u posjed ili mu je potrošač dostavio potvrdu da je robu poslao ako bi o tome MV projekt tim bio obaviješten prije primitka robe.

 

MV projekt tim nije u obvezi izvršiti povrat dodatnih troškova koji su rezultat Kupčeva izričitog izbora vrste prijevoza koji je različit od najjeftinije vrste standardnog prijevoza koju je ponudio MV projekt tim.

 

MV projekt tim mora izvršiti povrat plaćenoga služeći se istim sredstvima plaćanja kojim se koristio Kupac prilikom plaćanja osim ako Kupac izričito ne pristane na neko drugo sredstvo plaćanja, te uz pretpostavku da Kupac ne bude obvezan platiti nikakve dodatne troškove za takav povrat.

 

Osim ako je MV projekt tim ponudio da robu koju Kupac vraća sam preuzme, Kupac mora izvršiti povrat robe bez odgađanja, a najkasnije u roku od 14 dana od kada je obavijestio MV projekt tim o svojoj odluci da raskine ugovor na adresu Vladimira Nazora 6, Kutina (na MV projekt tim).

 

Smatra se da je Kupac izvršio svoju obvezu povrata robe na vrijeme ako prije isteka roka pošalje robu ili je preda MV projekt tim, odnosno osobi koju je MV projekt tim ovlastio da primi robu.

 

Sve izravne troškove povrata proizvoda Kupac je dužan snositi sam.

 

Kupac je odgovoran za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja robom osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti proizvoda. Kako bi Kupac utvrdio prirodu, obilježja i funkcionalnosti robe isti može postupati sa robom i pregledati robu isključivo na način na koji je to uobičajeno pri kupnji robe u prostorijama Prodavatelja.

 

 

Prema članku 79. Zakona o zaštiti potrošača, pravo na raskid ugovora o kupoprodaji nije dopušten u slijedećim slučajevima kada je:

 

 1. ugovor o uslugama trgovac u potpunosti ispunio, a ispunjenje je započelo uz izričit prethodni pristanak potrošača te uz njegovu potvrdu da je upoznat s činjenicom da će izgubiti pravo na jednostrani raskid ugovora iz ovoga odsjeka ako usluga bude u potpunosti ispunjena

 

 1. predmet ugovora roba ili usluga čija je cijena ovisna o promjenama na financijskom tržištu koje su izvan utjecaja trgovca, a koje se mogu pojaviti za vrijeme trajanja prava potrošača na jednostrani raskid ugovora

 

 

 1. predmet ugovora roba koja je izrađena po specifikaciji potrošača ili koja je jasno prilagođena potrošaču

 

 1. predmet ugovora lako pokvarljiva roba ili roba kojoj brzo istječe rok uporabe

 

 

 1. predmet ugovora zapečaćena roba koja zbog zdravstvenih ili higijenskih razloga nije pogodna za vraćanje, ako je bila otpečaćena nakon dostave

 

 1. predmet ugovora roba koja je zbog svoje prirode nakon dostave nerazdvojivo pomiješana s drugim stvarima

 

 

 1. predmet ugovora isporuka alkoholnih pića čija je cijena ugovorena u trenutku sklapanja ugovora, a dostava može uslijediti tek nakon 30 dana, ako je cijena ovisna o promjenama na tržištu koje su izvan utjecaja trgovca

 

 

 1. potrošač posebno zahtijevao posjet trgovca radi obavljanja hitnih popravaka ili poslova održavanja, s time da ako prilikom takvog posjeta, uz one usluge koje je potrošač izrijekom zahtijevao, trgovac pruži i neke druge usluge, odnosno isporuči i neku drugu robu osim one koja je nužna za obavljanje hitnih popravaka ili poslova održavanja, potrošač ima pravo na jednostrani raskid ugovora u vezi s tim dodatnim uslugama ili robom

 

 1. predmet ugovora isporuka zapečaćenih audiosnimaka ili videosnimaka, odnosno računalnih programa, koji su otpečaćeni nakon isporuke

 

 

 

 1. predmet ugovora isporuka novina, periodičnog tiska ili magazina, s iznimkom pretplatničkih ugovora za takve publikacije

 

 

 1. ugovor sklopljen na javnoj dražbi

 

 

 1. predmet ugovora pružanje usluge smještaja koji nije namijenjen stanovanju, pružanje usluge prijevoza robe, usluge najma vozila, usluge isporuke hrane i pića ili usluga vezanih uz slobodno vrijeme, ako je ugovoreno da usluga bude pružena određenog datuma ili u određenom razdoblju

 

 

 1. predmet ugovora isporuka digitalnog sadržaja koji nije isporučen na tjelesnom mediju ako je ispunjenje ugovora započelo uz izričit prethodni pristanak potrošača te uz njegovu potvrdu da je upoznat s činjenicom da će time izgubiti pravo na jednostrani raskid ugovora.

 

 

 

DODATNO

 

Kada je kupac pravna osoba na njega se ne primjenjuje odjeljak ovih Općih uvjeta poslovanja pod nazivom „Pravo na jednostrani raskid ugovora“. Kod pravnih osoba se primjenjuje Zakon o obveznim odnosima i Zakon o elektroničkoj trgovini.

Korisničko sučelje

Upišite svoje korisničko ime i lozinku

Korisničko sučelje

Upišite svoje korisničko ime i lozinku