REKLAMACIJA I POVRATI

MATERIJALNI NEDOSTACI

 

DV projekt tim odgovara za materijalne nedostatke proizvoda do trenutka prijelaza rizika na Kupca (trenutak predaje stvari u posjed kupcu ili trećoj osobi određenoj od strane Kupca, a koja nije prijevoznik), bez obzira je li mu materijalni nedostatak bio poznat. Također, isti odgovara i za one materijalne nedostatke koji se pojave nakon prijelaza rizika na Kupca ako su posljedica uzroka koji je postojao prije toga. Smatra se da je nedostatak koji se pojavio u roku od šest mjeseci od prijelaza rizika na Kupca postojao u vrijeme prijelaza rizika, osim ako DV projekt tim ne dokaže suprotno ili suprotno proizlazi iz naravi stvari ili naravi nedostatka.

Nedostatak postoji:

 1. ako proizvod nema potrebna svojstva za svoju redovitu uporabu ili za promet,
 2. ako proizvod nema potrebna svojstva za posebnu uporabu za koju je Kupac nabavlja, a koja je bila poznata DV projekt tim ili mu je morala biti poznata,
 3. ako proizvod nema svojstva i odlike koje su izrijekom ili prešutno ugovorene, odnosno propisane,
 4. kad je DV projekt tim predao stvar koja nije jednaka uzorku ili modelu, osim ako su uzorak ili model pokazani samo radi obavijesti,
 5. ako proizvod nema svojstva koja inače postoje kod drugih proizvoda iste vrste i koja je Kupac mogao opravdano očekivati prema naravi stvari, posebno uzimajući u obzir javne izjave DV projekt tim, proizvođača i njihovih predstavnika o svojstvima stvari (reklame, označavanje stvari i dr.),
 6. ako je proizvod nepravilno montiran pod uvjetom da je usluga montaže uključena u ispunjenje ugovora o prodaji,
 7. ako je nepravilna montaža posljedica nedostataka u uputama za montažu.

 

 

Prema Zakonu o obveznim odnosima članak 402. stavka 1, DV projekt tim ne odgovara za nedostatke ako su u trenutku sklapanja ugovora bili poznati Kupcu ili mu nisu mogli ostati nepoznati.

 

Kupac je obvezan obavijestiti DV projekt tim o postojanju vidljivih nedostataka u roku od dva mjeseca od dana kad je otkrio nedostatak, a najkasnije u roku od dvije godine od prijelaza rizika na Kupca.

 

Kad se nakon primitka stvari od strane Kupca pokaže da stvar ima neki nedostatak koji se nije mogao otkriti uobičajenim pregledom prilikom preuzimanja proizvoda, Kupac je dužan, pod prijetnjom gubitka prava, o tom nedostatku obavijestiti DV projekt tim u roku od dva mjeseca računajući od dana kad je nedostatak otkrio.
 
DV projekt tim ne odgovara za nedostatke koji se pokažu pošto proteknu dvije godine od predaje proizvoda. Prava Kupca koji je pravodobno obavijestio DV projekt tim o postojanju nedostatka gase se nakon isteka dvije godine, računajući od dana odašiljanja obavijesti DV projekt tim , osim ako je Prodavateljevom prijevarom kupac bio spriječen da ih ostvaruje.

 

Ako se utvrdi postojanje materijalnog nedostatka DV projekt tim može imati jednu od sljedećih obveza, sve u skladu sa odredbama Zakona o obveznim odnosima:
1. uklanjanje nedostatka,
2. predaja drugog proizvoda bez nedostatka,
3. sniženje cijene,
4. raskid ugovora.


Kupac može raskinuti ugovor samo ako je prethodno dao DV projekt tim naknadni primjereni rok za ispunjenje ugovora. 


Prava temeljem materijalnog nedostatka na stvari regulirana su Zakonom o obveznim odnosima i Zakonom o zaštiti potrošača. 


U slučaju da su nedostaci posljedica nestručnog puštanja u rad, upravljanja, skladištenja, održavanja ili drugih nestručnih zahvata kupca, DV projekt tim ne snosi odgovornost. Takve nedostatke, kao i nedostatke koje nisu pokriveni jamstvom i/ili nakon isteka jamstvenog roka, DV projekt tim će otkloniti po nalogu kupca u skladu s tada važećim cjenikom servisiranja.
 
Kada je Kupac pravna osoba na njega se odnose pravila o materijalnom nedostatku propisana Zakonom o obveznim odnosima, posebno u dijelu u kojem je materijalni nedostatak za pravne osobe uređen drugačije od ovdje navedenoga u Općim uvjetima poslovanja, tada se primjenjuje Zakon o obveznim odnosima.

 

 

 

 

PRAVO NA JEDNOSTRANI RASKID UGOVORA

 

Kupac može ugovor jednostrano raskinuti u roku od 14 dana bez navođenja razloga.

Rok od 14 dana započinje teći od dana kada je Kupcu ili trećoj osobi određenoj od strane Kupca, a koja nije prijevoznik, proizvod predan u posjed.

 

Da bi Kupac mogao ostvariti pravo na jednostrani raskid ugovora, mora DV projekt tim obavijestiti o svojoj odluci o jednostranom raskidu ugovora prije isteka roka od 14 dana i to nedvosmislenom izjavom poslanom poštom na adresu:

 

 1. Stepinca 19, 44320 Kutina

 

ili elektroničkom poštom na e-mail: info@coolinternetshop.com

 

 

u kojoj će navesti svoje ime i prezime, adresu, broj telefona ili adresu elektroničke pošte, a Kupac može, po vlastitom izboru, koristiti i niže priloženi primjer obrasca za jednostrani raskid ugovora. Primjerak obrasca za jednostrani raskid ugovora Kupac može elektronički ispuniti tako da klikne ovdje.

 

Potvrdu primitka izjave o jednostranom raskidu ugovora DV projekt tim će dostaviti Kupcu bez odgađanja, elektroničkom poštom.

 

U slučaju raskida ugovora, svaka je strana dužna vratiti drugoj strani ono što je primila na temelju ugovora. Osim kada je DV projekt tim ponudio da robu koju Kupac vraća sam preuzme, DV projekt tim mora izvršiti povrat plaćenog tek nakon što mu roba bude vraćena, odnosno, nakon što mu Kupac dostavi dokaz da je robu poslao natrag DV projekt tim , ako bi o tome DV projekt tim bio obaviješten prije primitka robe.

DV projekt tim nije u obvezi izvršiti povrat dodatnih troškova koji su rezultat Kupčeva izričitog izbora vrste prijevoza koji je različit od najjeftinije vrste standardnog prijevoza koju je ponudio DV projekt tim.

 

DV projekt tim mora izvršiti povrat plaćenoga služeći se istim sredstvima plaćanja kojim se koristio Kupac prilikom plaćanja osim ako Kupac izričito ne pristane na neko drugo sredstvo plaćanja, te uz pretpostavku da Kupac ne bude obvezan platiti nikakve dodatne troškove za takav povrat.

 

Osim ako je DV projekt tim ponudio da robu koju Kupac vraća sam preuzme, Kupac mora izvršiti povrat robe bez odgađanja a najkasnije u roku od 14 dana od kada je obavijestio DV projekt tim o svojoj odluci da raskine ugovor.

 

Smatra se da je Kupac izvršio svoju obvezu povrata robe na vrijeme ako prije isteka roka pošalje robu ili je preda DV projekt tim, odnosno osobi koju je DV projekt tim ovlastio da primi robu.

 

Sve izravne troškove povrata proizvoda Kupac je dužan snositi sam.

 

Kupac je odgovoran za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja robom osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti proizvoda. Kako bi Kupac utvrdio prirodu, obilježja i funkcionalnosti robe isti može postupati sa robom i pregledati robu isključivo na način na koji je to uobičajeno pri kupnji robe u prostorijama Prodavatelja.

 

U periodu u kojem Kupac ostvaruje pravo povrata robu mora čuvati s pažnjom. U slučaju umanjenja vrijednosti proizvoda koja je rezultat rukovanja proizvodom DV projekt tim će se naplatiti iz iznosa primljene kupoprodajne cijene u omjeru umanjenja vrijednosti robe prema vlastitoj procjeni uzimajući u obzir objektivne kriterije svakog pojedinog slučaja.

 

Pravo na raskid ugovora o kupoprodaji nije dopušten u slijedećim slučajevima kada je:

 1. predmet ugovora roba koja je izrađena po specifikaciji Kupca ili koja je jasno prilagođena Kupcu
 2. predmet ugovora lako pokvarljiva roba ili roba kojoj brzo istječe rok uporabe
 3. predmet ugovora zapečaćena roba koja zbog zdravstvenih ili higijenskih razloga nije pogodna za vraćanje, ako je bila otpečaćena nakon dostave
 4. predmet ugovora roba koja je zbog svoje prirode nakon dostave nerazdvojivo pomiješana s drugim stvarima.

 

 

DODATNO

 

Kada je kupac pravna osoba na njega se ne primjenjuje odjeljak ovih Općih uvjeta poslovanja pod nazivom „Pravo na jednostrani raskid ugovora“. Kod pravnih osoba se primjenjuje Zakon o obveznim odnosima i Zakon o elektroničkoj trgovini.

 

Datum objave: 07.01.2022.

Korisničko sučelje

Upišite svoje korisničko ime i lozinku

Korisničko sučelje

Upišite svoje korisničko ime i lozinku